Nakil sınrlamsı olan polisler

Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru unvanlı kadroda görev yaparken Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazanan ilgilinin söz konusu kadroya Kurumunun muvafakatiyle atanmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 3201 / 24 Tarih : 11/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 24. sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru unvanlı kadroda görev yaptığınızı ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazandığınızı belirterek söz konusu kadroya Kurumunuzun muvafakatiyle atanmanızın mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; ?Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.? hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz? hükmü, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da; ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.? hükmü yer almaktadır. Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; mezkur 54 üncü maddede ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinde geçen ?nakil? ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, polis memuru iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazananların söz konusu görevlere atanmalarının ise 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinde geçen ?nakil? anlamında değerlendirilmeyeceği ve anılan kadroya Kurumunuzun muvafakatiyle atanabileceğiniz düşünülmekle beraber konu hakkındaki uygulamanın halen çalışmakta olduğunuz Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.