Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması

Genel Müdürlüğünüz yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 56. sayfa

Genel Müdürlüğünüz yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, "Ancak;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,
b) Mülki İdare Amirliği ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,
c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,
d) Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,
e) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolar ile Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadrolarına,
f) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına
yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde de, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde basın müşaviri unvanlı kadro düzenlenmemiş, ancak 5'inci maddesinin a/4 bendinde şube müdürü unvanlı kadro görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmış; söz konusu Yönetmeliğin 19/d maddesinde de şube müdürü unvanlı kadroya atanma şartları düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 20/c maddesinde ise, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, basın müşaviri unvanlı kadronun söz konusu Genel Yönetmelik kapsamı dışında tutulmaması ve basın müşaviri unvanlı kadrodan şube müdürü unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmesi sebebiyle; ilgilinin, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde, atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.