Aralığın 18'inde göreve başlayan memurun yıllık izni hak etmesi ve kullanması

18/12/2006 tarihinde göreve başlayan memurun bir yıllık hizmetini tamamlamış olduğu 18/12/2007 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu, ilgilinin 2007 yılına ait 20 günlük iznini 2007 yılı içerisinde kullanabileceği gibi, 2007 yılında kullanmadığı veya kullanmasına imkan veren bir sürenin kalmamış olması sebebiyle kullanamadığı yıllık iznini aynı Kanunun 103 üncü maddesinin ilk fıkrası gereğince 2008 yılında da kullanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 102,103 Tarih : 29/07/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 32. sayfa

İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde Avukat olarak 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan ?'ün 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin yıllık izin sürelerinin hesaplanması hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık İzin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinin ilk fıkrasında; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükümlerine yer verilmiştir.
657 sayılı Kanunun 102 inci maddesi, aday memur olarak göreve başlayan personelin bir yıllık hizmetini tamamladığı tarihte, içinde bulunulan yıla ait 20 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğunu düzenlemiş olup; mezkur Kanunun 103 üncü maddesi uyarınca bir yıllık hizmetin tamamlandığı tarihte kazanılan 20 günlük yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmaması veya kullanılmasına imkan veren bir sürenin kalmamış olması halinde, o yıla ait kullanıl(a)mayan yıllık izinlerin izleyen yıl içerisinde kullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; İstanbul Üniversitesinde 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan ?'ün, bir yıllık hizmetini tamamlamış olduğu 18/12/2007 tarihinde, 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca 2007 yılına ait 20 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu, ilgilinin 2007 yılına ait 20 günlük iznini 2007 yılı içerisinde kullanabileceği gibi, 2007 yılında kullanmadığı veya kullanmasına imkan veren bir sürenin kalmamış olması sebebiyle kullanamadığı yıllık iznini aynı Kanunun 103 üncü maddesinin ilk fıkrası gereğince 2008 yılında da kullanabileceği; dolayısıyla adı geçenin 2007 yılına ait 20 gün ve 2008 yılına ait 20 gün olmak üzere, toplam 40 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu mütalaa edilmektedir.