Eşinin 1?inci derecede öncelikli yöreye mecburi hizmetle atanan memura 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi

Samsun ili ? ilçe kaymakamlığına atanan kişinin memur olan eşine, Samsun İlinin kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yöreler kapsamında olması sebebiyle, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 05/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 34. sayfa

Rektörlüğünüzde görev yapan ?'in eşinin ? Vali Yardımcısı iken, Samsun İli ? İlçesi Kaymakamlığına atanması sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72'nci maddesi gereğince 2 yıl süreyle ücretsiz izin talebinde bulunduğundan bahisle, ilgilinin söz konusu maddenin 3'üncü fıkrasının hangi hükmünden yararlanacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72'nci maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarında; "...Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.
Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır." hükümlerine, 4'üncü fıkrasında ise; "Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde; Samsun İlinin kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yöreler kapsamında olması sebebiyle ilgili personele, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere mezkur maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.