4/6sözleşmeli personelin cumhur başkanlığında görevlendirilemeyeceği

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Haberleşme Daire Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli haber teknikeri olarak çalışan Mustafa SAĞIRLI'nın 02 Ocak 2001 tarihli 2001/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Örgütü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesi uyarınca süreli olarak Genel Sekreterlik bünyesinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk.(4/3/2010-4665)


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 04/03/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 130. sayfa


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B bendinde; "B) Sözleşmeli personel:Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, (....) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
denilmektedir. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 2 nci maddesinde, "Sözleşmeli personel; mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve isçi sayılmayan kamu görevlileridir." 4 üncü maddesinde, "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz.
Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan sureyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." denilmekte, 6 ncı maddesinde ise, "İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir iste çalıştırılamaz."
hükmü yer almaktadır. Esasların Ek 3 üncü maddesinde ise sözleşmeli personelin kurumlararası yer değişikliğinin yapılamayacağı ancak maddede belirtilen hallerde kurum içi yer değişikliğinin yapılabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 02 Ocak 2001 tarihli 2001/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Örgütü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise, "Genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idarelerinde, belediyelerde, yasalarla kurulan fonlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde, özel yasalarla ya da özel yasaların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, buraya kadar sayılan idare, kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmalarıyla oluşan kuruluşlarda çalışanlar ile adli, idari ve askeri yargı mensupları Genel Sekreterlik Örgütü'nde süreli olarak görevlendirilebilir.
Süreli personel, belirli konularda uzmanlıkları ile hizmetlerine gereksinim duyulması nedeniyle birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlardan en çok üç yıl süreyle, kadro karşılık gösterilerek, Genel Sekreterlik Örgütü'nün asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen personeldir. Süresi bitenler, Genel Sekreterliğin istemi üzerine aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilirler.
Bu personel, kendi kurum ya da kuruluşundan izinli sayılır ve bu personelin Genel Sekreterlik Örgütü'nde geçen süresi, kendi kurum ya da kuruluşunda geçmiş sayılır.
Bunların her türlü özlük hakları kendi kurum ve kuruluşlarında saklı kalır. Bu personel izin, sicil, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden Genel Sekreterlik kurallarına bağlıdır.
Süreli personel, Genel Sekreter'in uygun görüşü alınmadan, kendi kurum ve kuruluşundaki işlem ve eylem nedeniyle, adli yönden ve disiplin yönünden verilen bir ceza kararı olmadıkça ya da yaş haddine ulaşmadıkça emekli edilemez, kendi kurumunda kurum içi görev değişikliği yapılamaz, varsa sözleşmesi feshedilemez, özlük, mali ve sosyal hakları ve yardımları kısıntıya uğratılamaz. Bu hüküm, özelleştirme kapsamına alınan kuruluş personeli hakkında uygulanmaz.
Bu personel hakkında, bu Kararname'de yer verilen hükümler saklı kalmak koşuluyla, kendi kurum ve kuruluş çalışanlarının bağlı olduğu yazılı kurallar uygulanır."
hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Örgütü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurumlarda çalışan kamu personelinin belirli konularda uzmanlıkları ile hizmetlerine gereksinim duyulması halinde süreli olarak Genel Sekreterlik bünyesinde çalıştırılabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.