Snedika yöneticileinin bu hizmetlerinin değerlendirlmesi

Sendika yöneticilerinin aylıksız izinli olarak geçen sürelerinin hangi tarihten itibaren kazanılmış hak derece ve kademelerinde değerlendirileceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 28/12/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 75. sayfa

Sendika genel merkez yöneticilerinin ve şube başkanlarının emeklilik keseneklerinin 10.03.2002 tarihinden itibaren sendikanız tarafından T.C. Emekli Sandığına ödendiğinden bahisle, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5198 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesi çerçevesinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylıksız izinli olarak geçen sürenin geriye dönük olarak derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun 5198 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında; ?Aylıksız izne ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı?na ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır? hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm 5198 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 6/7/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, sendika, sendika şubesi ve konfederasyonlarda yönetici olarak görev alan kamu görevlilerinin, 5198 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önceki aylıksız izinli geçirdikleri sürelerle ilgili olarak; 1- İlgili hükmün 6/7/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması sebebiyle, bu tarihten önceki aylıksız izinli olarak geçen sürelerin derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilemeyeceği, 2- T.C. Emekli Sandığına emekli kesenekleri ve karşılıklarının yatırılması kaydıyla, aylıksız izinde geçen sürelerin emekli hizmetine sayılacağı, mütalaa edilmektedir.