Zabıt katibinin başka kurumun açtığı görevde yükselme sınavına katılamayacapı

Adalet Bakanlığı Malatya Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan personelin, Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yer almaması sebebiyle, Kurumunuzda açılacak unvan değişikliği sınavına katılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 29/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 58. sayfa

Adalet Bakanlığı Malatya Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Murat ARPA'nın, Kurumunuz tarafından yapılacak unvan değişikliği sınavına başvurduğundan bahisle, ilgilinin sınava alınıp alınmayacağına, sınavda başarılı olması halinde hangi kuruma atanacağına ve atanması hususunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 23/12/2006 tarihli ve 26385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsar." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Adalet Bakanlığı Malatya Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan söz konusu personelin, Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yer almaması sebebiyle, Kurumunuzda açılacak unvan değişikliği sınavına katılamayacağı mütalaa edilmektedir.