399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) sayılı cetvele 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna vekalet edemeyeceği

399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kişinin (I) sayılı cetvele tabi memur kadrosu olan 1. Hukuk Müşavirliğine vekalet edemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 86 Tarih : 08/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 34. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde Hukuk Müşavirliği bünyesinde 1. Hukuk Müşaviri unvanına sahip personel dışında hiçbir personelin bulunmadığı; söz konusu personelin izinli, raporlu, sevkli olduğu durumlarda sıkıntı yaşandığı belirtilerek 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan bir personelin 1. Hukuk Müşavirliğine vekalet edip edemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, bu KHK'nin 233 sayılı KHK'ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlediği, 3/a maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, 3/b maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli görevlerinin; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği, bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, 3/e maddesinde ise işçilerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmadığı hükme bağlanmış, ancak, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli personelin ekli (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya veya bir başka sözleşmeli personel pozisyonuna vekalet edebileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir." hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde sayılan bir pozisyonda görev yapmakta olan sözleşmeli personelin, aynı KHK eki (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya veya bir başka sözleşmeli personel pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi kapsamında vekalet edemeyeceği değerlendirilmektedir.