Ölü doğum yapan memurun mazeret izni kullanması

Ölü doğum yapmış Devlet memurunun doğum sonrası mazeret iznini kullanıp kullanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 104 Tarih : 31/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 59. sayfa

Genel Müdürlüğünüz personelinin ölü doğum yapmış olması sebebiyle doğum sonrası mazeret iznini kullanıp kullanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi; "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." şeklinde ve 108 inci maddesinin üçüncü paragrafı "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." şeklinde değiştirilmiştir.
Mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen mazeret izinlerinin verilebilmesi için doğum olayının gerçekleşmiş olması kriteri esas alındığından ve madde metninde doğum yapan memura ifadesi kullanıldığından, doğum olayının gerçekleşmesi halinde personelin doğum sonrası mazeret iznini kullanması gerektiği değerlendirilmektedir.