Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, sicil notları esas alınarak kademe verilmesi ve sicil notlarının 100 puana çevrilme

Devlet memuru olarak atanmadan önce Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi, sicil notlarının 657 sayılı Kanunun 64 ve 37 maddelerinin uygulamasında değerlendireceği ve sicil notlarının 100 puana çevrilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 121 Tarih : 08/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 36. sayfa

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde 23/12/1987-27/12/2004 tarihleri arasında sigortalı sözleşmeli statüde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 28/12/2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı emrine Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak açıktan atanıp, 24/06/2005 tarihinde de Bakanlığınız İç Ticaret Genel Müdürlüğü emrine Uzman olarak naklen atanan ?'in, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde görev yaptığı dönemlere ilişkin;
1) İlgilinin söz konusu kurumda geçen hizmet yıllarından 1994, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yılları ile 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait sicillerinin 657 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereği 6 yıllık ortalamasının alınmasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
2) Adı geçenin Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğindeki sicillerinin değerlendirilmesi halinde; söz konusu kurumda görev yaptığı 1994, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yılları sicil notlarının "100 puan" yerine "10 puan" üzerinden değerlendirildiğinden bahisle, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre "100 üzerinden" kaç puan olarak dikkate alınması gerekeceği,
hususlarında görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-7 nci maddesinde; "2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." ve 18/04/1972 tarihli ve 14172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'nun "Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar" başlıklı 22 nci maddesinde; "Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 2836 ve 658 sayılı Kanun'lar yürürlükten kalkar." ve Geçici 1 nci maddesinde; " 2836 sayılı Kanun'la kurulmuş bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş formalitelerine tabi olmaksızın bu kanuna göre kurulmuş sayılır." hükümlerine yer verilmek suretiyle, 2836 sayılı Kanuna tabi olarak kurulmuş Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan kişilerin, sonradan memuriyete girmeleri halinde, bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi şeklinde değerlendirilerek intibaklarının yapılmasının öngörüldüğü 657 sayılı Kanunun 36/C-7 maddesinde atıf yapılan 2836 sayılı Kanunun, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 22 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılması ve Geçici 1 inci maddesiyle 2836 sayılı Kanunla kurulmuş kooperatifler ve birlikler hakkında da 1581 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlandığından, 657 sayılı Kanunun 36/C-7 nci maddesinde 2836 sayılı Kanuna yapılan atfın, 1581 sayılı Kanuna yapılmış olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla 1581 sayılı Kanunla kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinde çalışanların, sonradan memuriyete girmeleri halinde 657 sayılı Kanunun 36/C-7 nci madde hükmünden yararlanabilecekleri açıktır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Kademelerde İlerleme Şartları" başlıklı 64 ncü maddesinde; "Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır.
A)Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
B)O yıl olumlu sicil almış bulunması,
C)Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,
Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.", "Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde de; "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükümleri yer almaktadır.
1581 sayılı Kanuna tabi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinde çalışanların, bu görevlerinden ayrılıp memuriyete geçmeleri halinde, 1581 sayılı Kanuna tabi kurumlarda geçen hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-2 nci maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerekeceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, anılan kişilerin Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Birliklerindeki çalışmalarına ilişkin olarak verilen sicillerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekeceği düşünülmektedir.
Öte yandan, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde; "Sicil amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurt dışı görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birini, ihtiva ettikleri unsurları esas almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile de memurların sicil notu ortalaması bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması:
a) 60 dan 75'e kadar olanlar orta,
b) 76 dan 89'a kadar olanlar iyi,
c) 90 dan 100'e kadar olanlar çok iyi,
derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılır.
Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır?" ve Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının 1994-1998 yılları arasında uygulanan Sicil Talimatnamesinin "Sicil Raporlarının Doldurulmasında Uygulanacak Not Usulü ve Notların Derecelendirilmesi" başlıklı 13 üncü maddesinde; "Sicil amirleri, sicil raporunun personelin mesleki ve yöneticilik görevlerindeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birini, ihtiva ettikleri unsurları esas almak suretiyle 10.0 tam not üzerinden değerlendirir? Sicil notu ortalaması:
a)5.0 dan 6.4'e kadar olanlar orta,
b)6.5 den 8.4'e kadar olanlar iyi,
c)8.5 den 10.0'a kadar olanlar çok iyi,
derecede başarılı olmuş, olumlu; 4.9 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılır." hükümlerine yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere; sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulü, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde 100,00 ve Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatı Sicil Talimatnamesinde ise 10,00 tam puan olarak belirlenmiştir. Söz konusu farklılığın giderilebilmesi için, Sicil Talimatnamesine göre 10,00 üzerinden verilen sicil notlarının ve söz konusu talimatnamenin 13 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerindeki derecelendirme puan aralıklarının, 100 puana çevrilmesi amacıyla "10" ila çarpılarak, yeni sicil notlarının ve Talimatnamedeki yeni puan aralıklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Sicil Yönetmeliği ve Sicil Talimatnamesinde "orta", "iyi", "çok iyi" şeklindeki derecelendirme puan aralıklarının farklı taban ve tavan puanlar arasında düzenlendiği, ayrıca olumlu sicil almaya ilişkin puan sınırlarının birbirinden farklılık arz ettiği göz önünde bulundurulduğunda, yapılması gereken söz konusu işlemin yetersiz kalacağı açıktır.

ÖRNEK: Talimatnamenin 13 üncü maddesine göre; 1995 sicil notu ortalaması 7,33 olarak kabul edilen bir çalışanın, sicil notunun 100 lük sisteme uyarlamak amacıyla, 13 üncü maddedeki puanların ve ilgilinin sicil notunun 10 ila çarpılması sonucunda; 13 üncü maddenin (b) bendindeki puan aralıkları "6.5 den 8.4 e kadar olanlar iyi," yerine "65 den 84 e kadar olanlar iyi,", sicil notu ise 7.33 yerine 73.3 olarak kabul edilecektir. Ancak 73.3 olarak tespit edilen sicil notu; Sicil talimatnamesine göre "iyi" derece olarak kabul edilirken, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre "orta" derece olarak öngörülmektedir.
Sicil Yönetmeliği ve Sicil Talimatnamesinde derecelendirmeye ilişkin farklı taban ve tavan puanların öngörülmesi ve sicil notlarının "10" ila çarparak "100" puana dönüştürme işleminin yetersiz kalarak, ilgililerin kazanılmış haklarına halel getirebileceği de dikkate alındığında; yukarıda yer verilen işleme ilaveten; yeni tespit edilen sicil notu, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde Sicil Talimatnamesine kıyasla, bir alt derece içerisinde kalıyorsa, ilgilinin sicil notunun, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki bir üst derecenin taban puanına getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
ÖRNEK: Yukarıda yer verilen örnekte; 73.3 olarak tespit edilen yeni sicil notu, Sicil Yönetmeliğine göre "orta", Talimatnameye göre "iyi" derecede bulunduğundan, ilgilinin sicil notu, Sicil Yönetmeliğindeki bir üst derecenin taban puanı olan "76 puan"a getirilmesi ve o yıla ilişkin sicil notunun "76" puan ve "iyi" derece olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde 23/12/1987-27/12/2004 tarihleri arasında sigortalı sözleşmeli statüde çeşitli kademelerde görev yapan ve 24/06/2005 tarihinde de Bakanlığınız İç Ticaret Genel Müdürlüğü emrine Uzman olarak atanan ?'in, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde görev yaptığı dönemlere ilişkin;
1) 1994-2004 arasındaki yıllara ait sicil notlarının, 1581 sayılı Kanuna tabi olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-2 nci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi sebebiyle bu sürelere ait sicil raporlarının da değerlendirilerek gerekli şartları taşımaları halinde, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükmünün uygulanabileceği,
2) Adı geçenin; söz konusu kurumda görev yaptığı 1994, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında "100 puan" yerine "10 puan" üzerinden değerlendirilen sicil notlarının ve Sicil Talimatnamesinin 13 üncü maddesindeki puan aralıklarının "10" ila çarpılarak "100" puana dönüştürülmesi gerekeceği; bu işlem neticesinde yeni tespit edilen sicil notu, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde Sicil Talimatnamesine kıyasla, bir alt derece içerisinde kalıyorsa, ilgilinin sicil notunun, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki bir üst derecenin taban puanına getirilmesinin uygun olacağı,
Mütalaa edilmektedir.