Aylıksız izili personelin sicili

Aylıksız izinli sendika yöneticileri için sicil raporu doldurulup doldurulamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 28/12/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 77. sayfa

4688 sayılı Kanunun 5198 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; 15/09/2003 tarihinden itibaren sendika yöneticiliği görevi nedeniyle ücretsiz izinli sayılan kurumunuz personeli için gizli sicil raporunun doldurulup doldurulamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun 5198 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; ?...Sözkonusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar.? denilmekte olup aynı maddenin yedinci fıkrasında ise; ?Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı?na ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler uyarınca; 1) Sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların yönetim kurullarına seçilen kamu görevlileri için, tüm yılın aylıksız izinli geçmesi durumunda o yıl için sicil raporu doldurulmasına gerek olmadığı, 2) Aylıksız izne ayrılmadan önce ya da aylıksız iznin bitiminden sonra, o takvim yılı içerisinde Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği çerçevesinde sicil raporu düzenlenmesi gereken süre kadar çalışılması durumunda ise ilgili personel hakkında sicil raporu düzenlenmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.