Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikayı temsilen bir üyenin yer alması gerektiği

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikayı temsilen bir üyenin yer alması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 134 Tarih : 08/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 36. sayfa

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikanızı temsilen bir üyenin yer alıp alamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 maddesinde; "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 maddesine dayanılarak hazırlanan ve 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personelin disiplin işlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 233 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir." hükmü; 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge'nin 25 inci maddesinde; "Bu genelgede hüküm bulunmayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde; söz konusu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanacağının hüküm altına alınmış olması; söz konusu maddenin ikinci fıkrasında mezkur Yönetmelikten muaf tutulan kurumların tek tek sayılmış olması ve bu kurumlar arasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının bulunmaması ve Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge'nin 25 inci maddesinde; mezkur genelgede hüküm bulunmayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının hüküm altına alınmış olması karşısında; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikanızı temsilen bir üyenin yer almasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.