Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı

KİT'lerde sözleşmeli statüde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca izin verilip verilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 30 Tarih : 31/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 59. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, nöbetçi meydan müdürü olarak görev yapan ve nöbetli olarak çalışan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında işlem tesis edilip edilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde memurların haftalık çalışma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saat olarak belirlenmiş, özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 178 inci maddesinin A bendinde, hangi hallerde yapılacak fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı belirlenmiş, B bendinde ise, "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir" hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 13/3/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fazla Çalışmanın Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinde çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde, nöbetçi meydan müdürü olarak görev yapan ve nöbetli olarak çalışan personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında işlem tesis edilemeyeceği değerlendirilmektedir.