TODAİE yapılan ?Tezli? ve ?Tezsiz? Yüksek Lisans Programına 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi verilmesi

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tezli" ve "Tezsiz" Yüksek Lisans Programı bitiren personelin 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 12/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 40. sayfa

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının "Tezli" ve "Tezsiz" olarak iki kategoride yürütüldüğünü belirterek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-c maddesine göre söz konusu Lisans Programının "Tezsiz" yürütülen bölümünü bitiren personelin kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı hususundaki ilgi (a) yazı incelenmiştir.
İlgi (b) yazı ile TODAİE Genel Müdürlüğüne söz konusu Lisans Programının "Tezli" ve "Tezsiz" yürütülen bölümleri arasında öğrenim süresi ve niteliği açısından ne gibi bir faklılık olduğu sorulmuş olup; adı geçen Genel Müdürlük ilgi (c) yazıda, her iki lisans programının normal tamamlanma süresinin dört dönem, yani iki öğretim yılı olduğunu ancak "Tezsiz" yürütülen programa dahil öğrencilerden normal süresi içerisinde başarılı olamayanlara iki dönemlik ek süre tanındığından, bunların programı tamamlama sürelerinin üç öğretim yılına çıkabildiğini ifade etmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-c maddesinde; "Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almakta olup; bu hüküm ile TODAİE tarafından yürütülen programlara katılan memurların intibaklarının iki yılı geçmemek şartıyla başarılı olunan her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi verilmek suretiyle yapılması, katıldıkları programı bitirdiklerine dair belgeyi kurumlarına ibraz etmeleri şartına bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin; 23, 32, 40, 44 ve 49 uncu maddesi hükümlerinden ve ilgi (c) yazıdan, her iki programın normal öğrenim süresinin iki öğretim yılı olduğu, başarılı olamayan öğrencilere bir öğretim yılı ek süre tanındığı, programları bitirenlere "Tezli" veya "Tezsiz" ibareli mezuniyet diploması verildiği ve katılımcıların mezun sıfatıyla söz konusu diplomayı alabilmek için en az iki öğretim yılında başarılı olmaları gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu sebeple, "Tezli" veya "Tezsiz" ibareli "Yüksek Lisans Diploması" öğrenim süreleri ile ilgili olup, bunları ibraz edenler hakkında yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.