Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri

Memurlara hastalıkları halinde tek tabiplerin her halükarda 20 günden fazla süreli rapor veremi)erekleri Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 107 Tarih : 17/03/1988
Kaynak 2 sayılı bülten 16. sayfa

Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde tedavi şekilleri sayılmış ve bunlar arasında yer alan ayakta tedavi "...tabiplerin hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmeleri..." şeklinde tanımlanmıştır. Hasta memurları 7 nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde tedavi eden doktorların raporlarını nasıl düzenleyeceklerini aynı Yönetmeliğin 16 nci maddesinde, istirahat söz konusu ise hastalık izin sürelerini belirlerken uyacakları kurallar ise Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3 ncü maddesinde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi ile, memurun görevine devam etmeksizin bir süre ayakta tedavisini uygun gören ve bu tedavinin tamamlanmasını müteakip de bir süre daha hastalık izni verilmesini öneren bir tabibin düzenleyeceği rapordaki hastalık izin süresini, memurun gerek ayakta tedavi gerekse istirahat sebebiyle görevinden uzak kalacağı bütün süreleri gözönünde tutarak belirlemesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda tek tabiblerin Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3 ncü maddesinin (b) bendi uyarınca 20 günden uzun süreli rapor düzenleyemeyecekleri açıktır. Aksine durumlarda tek hekimlerce düzenlenen hastalık raporlan hakkında idarece yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin son fıkrası uyarınca işlem yapılmasında bir sakınca görülmemektedir.