Emekli memurun yeniden atanması

Daire başkanı unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekliye ayrılan personelin emekli aylığının kesilmesini kabul etmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesine göre açıktan atama izni verilmesine ilişkin 01/06/2007-


Kanun / Madde(ler) 5535 / 30 Tarih : 01/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 60. sayfa

Rektörlüğünüzde daire başkanı unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekliye ayrılan personelin emekli aylığının kesilmesini kabul etmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesine göre açıktan atama izni verilmesi hususunda yapılacak işleme dair görüş talebini havi ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler."hükmü bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin, açıktan atama prosedürüne uyulması ve almakta olduğu emekli aylığının kesilmesi kaydıyla 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından atanan, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilen kadrolar ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atanabileceği, bunun dışında genel bütçeye dahil dairelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamayacağı değerlendirilmektedir.