Hastalık veya mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli memurun yıllık izin kullanması

Hastalık veya diğer mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli olan Devlet memurunun yıllık izin kullanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103 Tarih : 15/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 42. sayfa

Aylıksız izin, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık izinleri, görevden uzaklaştırma, tutuklama ve istifa sonrası dönüş gibi nedenlerle yıl içinde uzun süre görevinden ayrı kalan memurların yıllık izninin kullandırılıp kullandırılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır.
Buna göre;
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izin ve hastalık izinini düzenleyen maddeleri ile görevden ayrı kalmayı gerektiren birtakım maddelerine istinaden bir takvim yılı boyunca izinli olan görevden uzaklaştırma veya tutuklama, istifa gibi sebeplerle uzun süre ayrı kalan personelin hizmette bulunmayan bu yıl için ayrıca yıllık izin hakkının bulunmadığı,
2-İzne ayrılmış bulunan personelden bu iznin sonunda göreve başlayanlar içinde bulundukları yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilmeleri için aynı yıl içinde mükerrer izin kullanmış olmaması kaydıyla göreve başladıkları tarihten yıl sonuna kadar kısmen veya tamamen izin kullanabilmelerine imkan veren bir sürenin kalmış olması gerektiği, bu şekilde izin kullanabilmeye imkan verebilecek hiç süre kalmamış olması halinde o yıla ait kullanılmayan yıllık izinlerinin izleyen yıl içinde kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.