Disiplin cezası alan aday memurun görevine son verileceği

Üniversitenizde aday memur olarak görev yapmakta olan personele aylıktan kesme cezası verildiği ve anılan personelin yasal suresi içerisinde Yükseköğretim Disiplin Kurulu'na itirazda bulunduğunu belirterek, söz konusu personel ile ilgili nasıl bir işlem yapılması gerektiği hk. (21/12/2011-23473)


Kanun / Madde(ler) 657 / 57 Tarih : 21/12/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 98. sayfa

Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarih ye 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Adaylık suresi sonunda başarısızlık" başlıklı 57 nci maddesinde; "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 15 Nisan 2011 Tarihli ye 27906 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 2) "Sicil, Disiplin ye Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar" başlığının 3 üncü maddesinde "Halen aday memur statüsünde bulunan memurlardan olumsuz sicil almış olanlar; adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olmaları ye 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası almamaları kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere adaylık süresi sonunda disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirlerinin onayı ile asli memurluğa atanacaklardır." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "İtiraz" başlıklı 135 inci maddesinde; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ye aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Suresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri karan gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler."
hükümleri bulunmaktadır.
Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 6111 sayılı Kanunun yayımlanma tarihi olan 25/02/2011 tarihinden sonra uyarma ye kınama cezası da dahil olmak üzere disiplin cezası alan aday memurların, anılan 135 inci madde gereğince disiplin cezasına itiraz edilmemek veya itiraz üzerine kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilişiklerinin kesilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.