Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi

Hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8 İnci maddesi çerçevesinde resmi sağlık kurullarınca herhangi bir sebeple onaylanmayan memurlar hakkında aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılacağı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 30/10/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 3. sayfa

Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında 'Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tesbit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.? denilmekte, aynı maddenin son fıkrasında da 'İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.? şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Adı geçen Yönetmeliğin 8 nci maddesi hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurullarınca herhangi bir sebeple onaylanmayan raporların da yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara aykırı alınmış olduktan kabul edilerek ilgili memurlar hakkında 9 nen maddenin yukarıda yer verilen son fıkrası uyarınca işlem yapılacağı tabiidir.