Belediye Başkan Yardımcısının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği

"Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunda asaleten görev yapan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan personelin "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü" kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 22/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 43. sayfa

? Belediye Başkanlığı bünyesinde "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunda görev yapmakta olan ?'ın, Belediye Başkanlığınızda yer alan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü" kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Adı geçen Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde ise, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadroların yer aldığı 5'inci maddesinin (a) bendinde, "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde bazı müdür kadroları isimleriyle birlikte belirtildikten sonra "Bunlar dışında kalan diğer müdürler" ifadesi kullanılmak suretiyle diğer "Müdür" kadroları da düzenlenmiş olup; "Müdür" kadrolarına atanabilmek için de adı geçen Yönetmeliğin 14/a ve b ile 15/a maddelerinde, "Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için atanacağı kadroyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim bitirmiş veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; diğer müdür kadrolarına atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında yüksek öğrenim bitirmiş veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak; 657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak; en az 2 yıl müdür yardımcısı kadrosunda bulunmak, müdür yardımcılığı kadrosu yoksa 3 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, hiçbiri yoksa biriminde 4 yıl çalışmış olmak." şartları getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosundan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü" unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmemesi sebebiyle; adı geçen Personelin, halen "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunda asaleten görev yapıyor olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü" kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanmasının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.