Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği

Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4, 92, 97 Tarih : 14/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 35. sayfa

Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 92 nci maddesinde, ?İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.? hükmüne yer verilmekte, 97 nci maddesinde ise memuriyetten çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmak için beklemek zorunda oldukları süreler ifade edilmektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalışan sözleşmeli personele uygulanacak esas ve usuller ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? ile düzenlenmiş olup; söz konusu Esasların ek 1 inci maddesinde, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshedenlerin memur kadrosuna atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.