Azami hastalık izin süresi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105 nci maddesinde 10 yıla kadar hizmeti bulunan memurlara altı aya kadar hastalık izni verileceği, bu sürenin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinlerinin bir katına kadar uzatılacağı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 18/01/1988
Kaynak 3 sayılı bülten 31. sayfa

657 sayılı Kanunun değişik 105 nci maddesinin (A} bendinde 10 yıla kadar hizmeti bulunan memurlara altı aya kadar hastalık izni verileceği bu sürenin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinlerinin bir kalına kadar uzatılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. ...................... 15 gün süre ile izin verilmesine lüzum gösterilen ................ tarihli raporla memurun (A) bendinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurduğu ancak bu raporu izleyen ve üzerinde heyet raporu olarak geçerli olduğuna dair meşruhat bulunan ............. tarihli raporla memura 1 ay daha izin verilmesine zaruret gösterildiği tesbit edilmiştir. Bu durum karşısında değişik 105 nci madde uyarınca 1 yıl olarak belirlenmiş bulunan azami hastalık izin süresi tamamlanıncaya kadar memur hakkında herhangi bir işlem yapılması mümkün bulunmamakta, bu sürenin sonunda da iyileşmediği takdirde 105 nci maddenin ilgililerin emekliye sevk edileceklerine dair hükmünün uygulanması gerekmektedir.