Geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olması

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda 3 üncü maddesinde geçen "kamu görevlisi" tanımında 5620 sayılı kanunla değişiklik yapıldığı belirtilerek Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre sendika üyesi olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 01/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 61. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla değişik 3/a maddesinde; "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder." hükmü yer almakta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesinde ise; "Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
Geçici personelin mevsimlik veya bir yıldan az süreli hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan personel olduğu, 4688 sayılı Kanunun 5620 sayılı Kanunla değişik 3/a maddesinde ise "sözleşmeli personel pozisyonunda" çalıştırılanların bu Kanun uygulamasında kamu görevlisi olarak değerlendirildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin ise sözleşmeli olarak çalıştırılmakla birlikte sözleşmeli personel pozisyonunda çalıştırılmadığı göz önüne alındığında, söz konusu personelin 4688 sayılı Kanunda belirtilen "kamu görevlisi" kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sebeple de sendika üyesi olamayacağı mütalaa edilmektedir.