Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri

Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabileceklerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 93, 105 Tarih : 26/08/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 44. sayfa

Afyonkarahisar İli Başmakçı İlçesi ? Köyü Camii İmam-Hatibi iken malulen emekliye ayrılan ?'ın tekrar göreve atanması hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü; 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; "İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, hastalık sebebiyle hakkında emeklilik hükümleri uygulanan Devlet memurlarından gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerin tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanacaklarının ifade edilmiş olması ve 5335 sayılı Kanunda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanların atanamayacağı kuruluşların ve kadroların hüküm altına alınmış olması ve malullük aylığı alanların yeniden atanamamasına ilişkin bir düzenleme içermemesi karşısında bahsi geçen kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı emrine atanması hususunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesi çerçevesinde mümkün olduğu değerlendirilmektedir.