Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmaları nedeniyle teknik öğretmen unvanına haiz olan ancak Teknisyen unvanıyla görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde yer alan ek göstergelerden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk.(22/4/2010-7446)


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 22/04/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 147. sayfa


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almakta ve mezkur Kanunun Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde ise kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının bulundukları derecelere göre uygulanacak ek göstergeler düzenlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir."hükmü yer almakta olup, Başkanlığınızca verilen 10/19/2002 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtildiğinden Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan ve teknisyen kadrosunda görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği I Sayılı Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde öngörülen ek göstergelerden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.