Hastalık izinde azami süreleri hesaplanması

Aynı hastalık sebebiyle bir yıl veya daha fazla bir süre arayla verilen ve ayrı ayrı hastalıklar sebebiyle verilen hastalık İzinlerinin toplanmasının uygun mütalaa edilmediği Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 26/04/1991
Kaynak 6 sayılı bülten 10. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar hastalık izni verilen bir personelin hastalık izni sürelerinin toplanabilmesi için, raporların aynı hastalıktan ve bir yıl içinde verilmiş olmasının gerekip gerekmediği hakkındaki ilgi yazınız ve ekleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde "(A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar, (B) on yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar, (C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir. Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır..." hükmü,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 47 nci maddesinde, "Vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan hastalıkları kanunlarında tayin edilen müddetlerden fazla devam edenler, hastalıklarının mahiyetine göre ve doğuş sebeplerine göre (Adi Malûl) veya (Vazife Malûlü) sayılırlar.... kanunlarında yazlı müddetlenden evvel geçen hastalıkların en çok bir yıl içinde nüksetmeleri halinde yukarıdaki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri toplamına göre uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

5434 sayılı Kanunun 47 inci maddesinden de anlaşılacağı üzere, sadece aynı hastalık sebebiyle verilmiş olan ve bir öncekinin bitiş tarihi ile bir sonrakinin başlama tarihi arasında bir yıldan az bir süre bulunan hastalık izinlerinin toplanması sözkonusu olabilmektedir.

Bu itibarla, bir personel için aynı hastalık sebebiyle bir yıl veya daha fazla bir süre arayla verilen ve ayrı ayrı hastalıklar sebebiyle verilen hastalık izinlerinin toplanması uygun mütalaa edilmemektedir.