Normal KPSS ile yerleştirilen özürlünün atamasının yapılabileceği

Memur olarak yerleştirilen adayın %45 oranında özürlü olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu alması sebebiyle, sağlık şartları itibariyle görevlerini yapmalarına engel bir durum bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu alabilmeleri durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atamalarının yapılmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50, 53 Tarih : 05/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 37. sayfa

Özür oranı %45 olan bir adayın merkezi yerleştirmeler ile yerleştirilmesi durumunda atanıp atanamayacağı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? çerçevesinde, merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirmesi yapılan adaylardan, süresi içinde gerekli belgelerle atanmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuranların, burada teşekkül ettirilen Sınav Değerlendirme Komisyonlarınca yerleştirildikleri kadrolar için aranılan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek, nitelikleri taşıyanların atamaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memuru olarak atanabilmeye ilişkin genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 nci alt bendinde; ?53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.? hükmüne yer verilmiştir. Bu bentte yer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, akıl hastalığı dışında özrü bulunan kişilerin sırf özürlü oldukları gerekçesiyle KPSS?ye girmeleri ve bu sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvurmalarının engellenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, özürlü adayların KPSS?ye girmeleri ve ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri ve yerleştirilmeleri halinde, yerleştirildikleri kadro veya pozisyon için Kılavuzda yer alan diğer nitelikler yanında, 657 sayılı Kanun?un yukarıda belirtilen hükmü uyarınca sağlık şartları itibariyle görevlerini yapmalarına engel bir durum bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu alabilmeleri durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.