Aylıksız izinin sonuna doğru hastalanan memura rapor süresince hastalık izni verileceği ve rapor sonunda göreve başlayacağı

Aylıksız İzin alan ve bu izninin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şeklide hastalık raporu alan sözkonusu personele, sadece raporun aylıksız izinin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilebileceği ve göreve başlama tarihinin raporun bitiş tarihi olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105, 108 Tarih : 23/06/1992
Kaynak 7 sayılı bülten 14. sayfa

3 ay süreyle aylıksız izin alan ve bu izni bitmeden rapor alan bir personelin göreve başlama tarihinin raporun alındığı tarih mi ya da raporun bitiş tarihi mi olduğu ve raporun bitiş tarihi göreve başlama tarihi olması halinde raporlu olarak geçen sürenin özlük haklan bakımından ne şekilde değerlendirileceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın "Hastalık İzni", 108 inci maddesine göre bu maddede sayılan hallerde memurlara memuriyet sıfatlarını korumakla birlikte aylık ödenmemek üzere "Aylıksız İzin" verilebilmektedir.

Mezkur Kanunun 108 inci maddesinde verilebileceği haller ve süresi düzenlenen aylıksız iznin, özlük haklarının iznin bitimine kadar ödenmemesini öngören bir izin türü olması nedeniyle, bu izin süresi içinde başlayıp biten hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmesi mümkün olmadığı gibi, hastalık raporlarının aylıksız izin süresi içinde başlaması ve bitiş tarihinden sonraki bir dönemi kapsaması halinde, aylıksız iznin bitiş tarihine kadar olan süre için hastalık izni verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte, yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların hastalık izinlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmişken, aylıksız izin kullananların hastalık izinlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 3 ay süreyle aylıksız izin alan ve bu iznin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan sözkonusu personele, sadece raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilebileceği ve göreve başlama tarihinin raporun bitiş tarihi olduğu mütalaa edilmektedir.