Hizmet kolu değişikliği

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak İstanbul ve Kocaeli illerinde Belediyelere, diğer illerde İl Özel İdarelerine bağlanması sebebiyle Türk İmar-Sen üyesi olan personelin üyeliğinin devam edip etmeyeceği ile bu devir sonrası yeni durumun hizmet kolu açısından yönetmelik değişikliği gerektirip gerektirmediği hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 16 Tarih : 26/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 94. sayfa

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak İstanbul ve Kocaeli illerinde Belediyelere, diğer illerde İl Özel İdarelerine bağlanması sebebiyle Türk İmar-Sen üyesi olan personelin üyeliğinin devam edip etmeyeceği ile bu devir sonrası yeni durumun hizmet kolu açısından yönetmelik değişikliği gerektirip gerektirmediği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere 07/09/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin uyuşmazlıkların çözümü başlıklı 5 inci maddesinde, ?Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilir.? denilmektedir.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun üyeliğin sona ermesi başlıklı 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, ?Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer....? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak personelin İstanbul ve Kocaeli illerinde Belediyelere, diğer illerde ise İl Özel İdarelerine bağlanması sonucunda; söz konusu kamu görevlileri sendikaları üyesi olan personelin sendika üyeliğinin sona ermesi nedeniyle, atandıkları kurumun bağlı olduğu hizmet koluna giren sendikalara üye olabilecekleri, ilgili personelin devir sonrası hizmet kolunun değişmesi ise yönetmelik değişikliğini gerektirmediği mütalaa edilmektedir.