İktisadi devlet teşekkülü olunan tarih itibariyle genel kurul ve denetim kurulunun kalkacağı

Genel Müdürlüğünüzün "iktisadi devlet teşekkülü" olduğu tarih itibariyle genel kurul ve denetim kurulunun kalkmış olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 233 / 3 Tarih : 12/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 64. sayfa

31.05.2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14/05/2007 tarihli ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Genel Müdürlüğünüzün "İktisadi Devlet Teşekkülü" olarak yapılandırıldığından bahisle, Teşebbüs ana sözleşmesi hazırlanıncaya kadar genel kurul yapılıp yapılmayacağı, denetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin devam edip etmeyeceği ile Teşebbüsteki kapsam dışı personelin statüsünde nasıl bir değişiklik olacağı ile I ve II sayılı cetvellerde kadro tahsisinin mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin değişik 3 üncü fıkrasında, "Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurul ve denetçiler bulunmaz." hükmü, 5 inci maddesinde ise "Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür?" hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK'nin Geçici 9 uncu maddesinde, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli (I) sayılı Cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, 399 sayılı KHK'ye ekli (I) sayılı Cetvelde Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü yer almamaktadır.
Yukarıdaki hükümler ve açıklama çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzdeki kapsam dışı personelin statüsünde bir değişiklik olmayacağı, 399 sayılı KHK dahilinde kadro ve pozisyon ihdas edilebilmesi için ise Kuruluşunuzun 399 sayılı KHK kapsamına alınmasına dair kanuni düzenleme yapılması gerektiği ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerinde genel kurul ve denetim kurulu olmadığından, Genel Müdürlüğünüzün "iktisadi devlet teşekkülü" olduğu tarih itibariyle genel kurul ve denetim kurulunun kalkmış olduğu değerlendirilmektedir.