Ek gösterge faydalanma

Bağ-Kur tahsisler Dairesi Başkanlığında uzman olarak çalışmakta iken 23/07/2001 tarihinde emekliye sevk edilen ?'ın sosyal hizmet uzmanı kadrosunda çalışmakta iken 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 4 üncü derece Şube Müdürü kadrosuna atandığından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi hükmüne istinaden kariyer ek göstergesinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk. (17/2/2010-1178)


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 17/02/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 146. sayfa


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43/B maddesinin ikinci fıkrasında, "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." denilmekte ve "Uygulamayı isteme hakkı" başlığını taşıyan 17 nci maddesinde ise "Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, her ne kadar ilgili 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 20/05/1994 tarihinden önce atanmış olsa da, Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartları haiz olduğundan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi hükmünden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.