5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı

24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 5258 / 3 Tarih : 05/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 46. sayfa

24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında tereddüde düşüldüğünü belirten ve Başkanlığımız görüşlerini talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun "Personelin Statüsü ve Mali Hakları" başlıklı 3 üncü maddesinde "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.
Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakati verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir.
Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski görevlerine atanırlar ve sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilir. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.
Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler." hükümlerine yer verilmektedir.
Diğer taraftan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin a bendinde kamu görevlisi, "kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda daimi suretle çalışan adaylık ve deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri" şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
- Halen Bakanlığınızda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, tabip, hemşire, ebe veya sağlık memuru olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulaması kapsamında hizmet sözleşmesi imzalayanlarla Bakanlığınız personeli olup, aile hekimliği uygulaması kapsamında görevlendirilenlerin, kadroları ile ilgilerinin devam etmesi sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri,
- Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden bu Kanun kapsamında hizmet sözleşmesi imzalayanların ise kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları
mütalaa edilmektedir.