Psikolog ve sosyal çalışmacı ların serbest meslek icra edemeyecekleri

Genel Müdürlüğünüz bünyesinde psikolog ve sosyal çalışmacı unvanıyla görev yapan personelin mesai saatleri dışında mesleklerini serbest olarak icra edemeyecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 14/01/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 39. sayfa

Genel Müdürlüğünüz bünyesinde psikolog ve sosyal çalışmacı unvanıyla görev yapan personelin mesai saatleri dışında mesleklerini serbest olarak icra edip edemeyecekleri hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun kaldırılmış olup, 5947 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerle ilgili hükümler kapsamında belli unvanlar sayılmakta, bu unvanlar dışındakiler ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir personelin mesleğini serbest olarak icra edebilmesi için özel kanunlarında unvan bazında mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip kılınması gerekmektedir. Diğer taraftan, 5947 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde ?Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.? hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden adı Bakanlıktan alınan ve ilgi yazı ekinde de Başkanlığımıza intikal ettirilen görüş doğrultusunda Başkanlığımızca da özel kanunlarında unvan bazında mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip kılınmamış olanların mesleklerini serbest olarak icra edemeyecekleri mütalaa edilmektedir.