GİH sınıfındaki memurların unvanlarının mevzuata uyularak değiştirilebileceği

İllerde Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin kurulması sebebiyle kapatılan İl-İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerinde afet işlerine ilişkin görev yapan personelin devirlerinin yapıldığı ancak bazı personelin unvan karşılıklarının bulunmadığı belirtilerek, sivil savunma memurları gibi Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmekte olan ancak bitirdikleri okul itibarıyla teknik personel vasfı taşıyan birtakım personelin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği hk.(15/6/2010-10599)


Kanun / Madde(ler) 657 / 71 Tarih : 15/06/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 149. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesi: "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gÖZETmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." şeklinde düzenlenmiştir.
Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik' in Ek Madde 3' de: "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmelik hükmüne göre kamu görevlilerinin sınav neticesinde elde ettikleri başarılarına göre unvan değişikliği mümkün olabilmektedir.
Bu itibarla, Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmekte olan ancak bitirdikleri okul itibarıyla teknik personel vasfı taşıyan birtakım personelin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi hususu sınıf değişikliği niteliği açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmemekle birlikte; konu hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek unvan değişikliği sınavı neticesinde işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.