Kızılay?da görev alanların bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte memur olmaları halinde değerlendirileceği

657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Kızılay'ında çalışmakta olanların Devlet memurluğuna girmek istemeleri ve atamalarının yapılması halinde uygulanabilecek bir düzenleme olduğundan bu tarihten sonra Kızılay'da görev alanların bu hizmetlerinin Devlet memurluğunda değerlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 17 Tarih : 08/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 47. sayfa

Kurumunuz personellerinden ?'nın 01/03/1994-23/03/1998 tarihleri arasında Türkiye Kızılay Derneği'nde sigortalı olarak çalıştıktan sonra 23/03/1998 tarihinde memuriyet görevine başladığını, 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesindeki "Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan?" şeklindeki ifade uyarınca, anılan maddenin bir defaya mahsus olmak üzere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki personele uygulanabilecek geçici nitelikte bir madde olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında tereddüt hasıl olduğundan bahisle, ilgili hakkında mezkur Kanunun Ek 17 nci maddesinin uygulanıp uygulanamayacağı ve söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için sigortalı hizmetin bitimi ile memuriyete başlama tarihi arasında fasıla olmaması şartının aranıp aranmayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/05/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek 17 nci maddede; "Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3'nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek süre 12 yılı geçemez.)" hükmüne yer verilmiştir.
Kanunlar, soyut ve genel nitelikte düzenlemeler içeren ve yürürlüğe girdikten sonra tüm hukuki olaylara uygulanma olanağı olan, dolayısıyla süreklilik arz eden normlardır. Kanunlar, madde metinlerinde yürürlükte bulunacakları sürelere dair açık hükümler içermediği yahut madde başlıklarında "Geçici Madde" ifadesi bulunmadığı sürece, yürürlüğe girdikten sonraki tüm hukuki olaylara uygulanması gereken hukuk kurallarıdır. Madde başlığında "geçici madde" ifadesi kullanılmasa dahi, madde metninde hukuksal normun belirli bir süre yürürlükte kalacağı açıkça ifade ediliyorsa veya lafzi yorumdan maddenin geçici bir düzenleme olduğu anlaşılıyorsa, madde başlığına bakılmaksızın, Kanunun geçici nitelik arz ettiğinin kabulü gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Kızılay'ında çalışmakta olanların Devlet memurluğuna girmek istemeleri ve atamalarının yapılması halinde uygulanabilecek bir düzenleme olduğundan, dolayısıyla mezkur maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olanları kapsayan bir madde olmasından bahisle; anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Türk Kızılayında görev yapmaya başlayan ilgilinin mezkur madde hükmünden yararlanabilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.