Aylıksız izin kulanan sözleşmeli personel memur oluras aylıksız inin kalan kısmını kullanabilir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen ve bu süre içerisinde KPSS sonucunda kadrolu öğretmenliğe atananlara bir yıldan geriye kalan süreler için aylıksız izin kullandırılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 94, 108 Tarih : 15/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 40. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen ve bu süre içerisinde KPSS sonucunda kadrolu öğretmenliğe atananlara bir yıldan geriye kalan süreler için aylıksız izin kullandırılıp kullandırılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir Bilindiği üzere, 657 sayılı kanunun ?Mazeret izni? başlıklı 104 üncü maddesinin ilk fıkrasında ? Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarda öngörülen süreler memurun saglık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir...? hükmü ve ?Aylıksız izin? başlıklı 108 inci maddesinde de ?Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir. hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele doğum sebebiyle verilecek izinler mezkur Esasların 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile düzenlenmiş olup, gerek bu madde hükmü ile gerekse ?Yeniden Hizmete Alınma? başlıklı Ek 1 inci maddede yer alan ?Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; ... içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. ? hüküm ile doğuma dayalı izin hakları açısından sözleşmeli olarak istihdam edilen kadın personele memur statüsünde istihdam edilenler ile eşit hakların verilebilmesi ve paralel hükümlerin uygulanması amaçlanmıştır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen ve bu süre içerisinde KPSS sonucunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında öğretmen olarak atanan ilgililerin aylıksız izninden kalan sürelerinin kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.