Veteriner hekimlerin ssk lı hizmetlerinin değerlendirilmesi

Veteriner olarak göreve başlayan Devlet memurunun memuriyete girmeden önce özel sektörde mesleğini serbest olarak yaptığı sosyal güvenlik primi ödenmiş sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 10/12/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 53. sayfa

Üniversiteniz Veteriner Fakültesi emrinde Veteriner olarak çalışmakta olan ????? ın memuriyete girmeden önce geçen mesleği ile ilgili sigortalı hizmetlerinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş istenilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? başlıklı A bendinin C/2 bendinde, ?Sağlık Hizmetleri veya yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen hizmet süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4? ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.? hükmüne yer verilmektedir.

Bu itibarla, adı geçenin memuriyete girmeden önce veteriner hekim olarak sigortalı geçen hizmetlerinin yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilebileceği düşünülmektedir.