Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi

Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi gereğince verilen süt izninin toplu olarak kullandırılıp kullandırılmayacağı ile mezkur Kanun 108 inci maddesi uyarınca 6 ay aylıksız izin alan memurun isteği durumunda söz konusu iznin bitim tarihinden itibaren aylıksız iznini 12 aya kadar uzatıp uzatamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 104, 108 Tarih : 22/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 68. sayfa

Bakanlığınız emrinde görev yapan memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi gereğince verilen süt izninin toplu olarak kullandırılıp kullandırılmayacağı ile mezkur Kanun gereğince doğum sonrası 6 ay aylıksız izin alan memurun isteği durumunda söz konusu iznin bitim tarihinden itibaren aylıksız iznini uzatıp uzatamayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; 'Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.' hükmü ve 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde,
-Devlet memurlarının mazeret izinlerini düzenleyen 104 üncü maddenin (A) bendine göre doğum yapan Devlet memuruna bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verileceği belirtilmekte olup, söz konusu süt izninin birleştirilmesine ilişkin bir düzenlenme yer almamakta,
-108 inci maddede ise 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen mazeret izninin bitimini müteakip doğum yapan memurların ücretsiz izin talebinde bulunabileceğine ilişkin düzenleme hükme bağlanmış olup, doğum sonrası 6 ay aylıksız izin alan Devlet memuruna kullanmış olduğu iznin bitiminden itibaren talep etmesi durumunda aylıksız izin verilebileceği ancak, aylıksız izin süresinin doğum sonrası mazeret izninin bitiş tarihini takip eden bir yıllık süreyi aşmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.