Eş durumu özründe Yönetmelik hükmüne uyulması

Eş durumu özrü nedeniyle görev yeri değiştirilen Bakanlığınız personelinin eşinin emekli olması sebebiyle eş durumu özrünün ortadan kalktığından bahisle personeliniz hakkında Kurumunuz personeli yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 18/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 42. sayfa

Eş durumu özrü nedeniyle görev yeri değiştirilen Bakanlığınız personelinin eşinin emekli olması sebebiyle eş durumu özrünün ortadan kalktığından bahisle personeliniz hakkında yapılacak işlem konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesinde; ?Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine Türkiye?nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller guruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır...? hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanılarak, Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan ?Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik? 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmelere ilişkin 12 nci maddesinde; ?Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir: A) Özür Grubu: Sağlık Durumu, B) Özür Grubu: Eş Durumu, Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.? hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde de; (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı ile belgelendirmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan mezkur maddenin son fıkrasında ? Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.? hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ?Özürlerin belgelendirilmesi? başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; ?Özürlerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık, memuru özür sebebiyle ayrıldığı İl?e veya o İl?in bulunduğu görev bölgesindeki bir başka İl?e eksik kalan bölge hizmetini tamamlamak üzere naklini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine nakli yapılır.? hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eş durumu özür grubuna dayanılarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için, eşlerden her ikisinin de 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapıyor olması ve durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle her yıl Ocak ayı içinde belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu itibarla, eş durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirme talebi doğrultusunda işlem yapılan personelinin eşinin emekli olması sebebiyle eş durumu özrünün ortadan kalktığı değerlendirilmekte olup, ilgili hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bahse konu hükmü dikkate alınarak işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.