Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi

Usule aykırı olduğu tespit edilen raporun hastalık iznine çevrilmediğinin ilgiliye bildirilmiş olmasına rağmen hastalık izninin kullanılmaya devam edilmesi halinde ilgili personel hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası, söz konusu fıkra hükmünün uygulanmasının gerekmemesi halinde ise Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile disiplin hükümleri gereğince işlem yapılması, ayrıca 40 günü aşan tek hekim raporlarının sağlık kurullarınca onanmasından sonra tekrar tek tabip tarafından verilen raporların yeniden sağlık kurullarına gönderilerek onaylanması ve rapor süresinin de bu çerçevede söz konusu kurulca değerlendirilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 94, 209, 210 Tarih : 17/06/2006
Kaynak 17 sayılı bülten 2. sayfa

Tek hekim tarafından verilen hastalık raporlarına ilişkin tereddütler hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, hastaların hastalık durumlarında verilecek raporların usule ve fenne uygun olması gerekmekte ve bu husus 6.2.1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik?in 9 uncu maddesinde ?Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir.

Bu yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin 1 inci fıkrasında ?3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.? denilirken; Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ise ?Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.? denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, usule aykırı olduğu tespit edilen raporun hastalık iznine çevrilmediğinin ilgiliye bildirilmiş olması ve buna rağmen hastalık izninin kullanılmaya devam edilmesi halinde ilgili personel hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası, söz konusu fıkra hükmünün uygulanmasının gerekmemesi halinde ise Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile disiplin hükümleri gereğince işlem yapılması ayrıca 40 günü aşan tek hekim raporlarının sağlık kurullarınca onanmasından sonra tekrar tek tabip tarafından verilen raporların yeniden sağlık kurullarına gönderilerek onaylanması ve rapor süresinin de bu çerçevede söz konusu kurulca değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.