Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi

Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında Bakanlık disiplin kurulunca alınan dikkatinin çekilmesi kararının veriliş tarihinden itibaren geçen 5 yıllık sürenin sonunda ilgili personelin başvurusu üzerine ilgili kararın özlük dosyasından silinip silinemeyeceği hk. (04/06/2012-9879)


Kanun / Madde(ler) 657 / 133 Tarih : 04/06/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 111. sayfa


Bunun yanında mezkur Kanunun 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir."
Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kurumunuz bünyesinde çalışan ilgili personel hakkında alınan dikkat çekme kararının bir disiplin cezası olmayıp, bu tür kurum içi idari kararlar hakkında yapılacak işlemlerin kurumların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.