KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği

KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 8 Tarih : 26/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 69. sayfa

Genel Müdürlüğünüz Hukuk Müşavirliğinde 3 yıldan beri görev yapan avukatlık niteliklerine haiz kadrolu işçi olarak çalışan ?'ın münhal bulunan 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesine tabi sözleşmeli Avukatlık pozisyonuna statü değişikliği suretiyle atanabilmesi hususunda Başkanlığımız izninin talep edildiği ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki sözleşmeli personelin işe alınmaları 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, söz konusu KHK'nin 6 ncı maddesinde sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, 8 inci maddesinde ise sözleşmeli personelin, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 16/10/2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 3/a maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)'u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda Kuruluş yönetim kurullarının yetkili olduğu, açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alımlarının Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzde işçi statüsünde çalışmakta olan ?'ın münhal bulunan sözleşmeli Avukat pozisyonuna atanmasının yukarıdaki hükümler çerçevesinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.