5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli?ne atanmasının mümkün bulunmadığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre 3 üncü hizmet bölgesi olarak 5 yıl zorunlu çalışma süresi öngörülen Bolu İli'nde zorunlu çalışma süresini tamamlamayan ve 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında bir özrünün bulunmaması halinde, 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli'ne atanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 10/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 50. sayfa

Bakanlığınız Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü emrinde 17/04/2006 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak görev yapan ?'ın Bakanlığınız merkez teşkilatına tayin talebinde bulunduğunu, Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te Bolu İli'nin 3 üncü bölge ve zorunlu çalışma süresinin de 5 yıl olarak öngörüldüğünü, adı geçenin Bolu İli'ndeki zorunlu çalışma süresini henüz tamamlamadığını, Bakanlığınızın taşra teşkilatındaki 5 ve 6 ncı bölgelerinde boş şube müdürlüklerinin bulunduğunu ve ilgilinin daha önce bu bölgelerde hizmeti süresinin bulunmadığını belirten ve ilgilinin 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmaksızın ve Bolu İli'ndeki zorunlu çalışma süresini tamamlamaksızın Merkez Teşkilatına atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 10 uncu maddesinde; "Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.", "Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 11 nci maddesinde; "Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır." ve "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12 nci maddesinde; Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
B Özür Grubu: Eş Durumu,
Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır." hükümlerine yer verilmek suretiyle, memurların zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadan hangi esaslar dahilinde yer değiştirme suretiyle atanabilecekleri belirlenmiş olup, zorunlu çalışma süresini tamamlamaksızın memurun isteği ile yer değiştirmeye tabi tutulabilmesinin "sağlık" ve "eş" durumu yönünden özürlerinin mevcut olması şartına bağlanmıştır.
Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin "Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri" başlıklı 5 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir." hükmüne yer verilmiş olup; 24/06/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in EK-1 inde, Bolu İli 3 üncü, Ankara İli ise 1 nci hizmet bölgesi olarak tespit edilmiş, 7 nci maddesinin ilk fıkrasında da Bolu İli'nin de içinde bulunduğu 3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin 5 yıl olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yer Değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur?" ve "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İşlemi" başlıklı 25 nci maddesinde; "Personel Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye ye tabi tutulması gereken personel ile Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;
a) Hizmetin gereği,
b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumu,
c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,
d) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.
Atamalarda, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik tanınır." denilmek suretiyle, adı geçen Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamayacağı, zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personelin atamalarında da 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik tanınacağı ifade edilmiştir.
Öte yandan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde; "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, ?, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
?
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.
Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.
Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında bazı unvanlara ilk defa atanacak memurların görev yerleri ve yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, mezkur maddenin ilk fıkrasının a, b, c ve d bentlerinde sayılan unvanlara (Bölge Müdürü, ?, İl ve İlçe Müdürleri, ?, şube müdürü ve diğer müdür unvanlarına, ?) atanacak olanların ilk görev yerlerinin, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde söz konusu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olduğu, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait söz konusu unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer bölgelerde bulunan illere atama yapılabileceği; Diğer taraftan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde mezkur unvanlarda boş kadro bulunmakta iken, diğer hizmet bölgelerindeki (1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki) mezkur unvanlara (Bölge Müdürü, ?, İl ve İlçe Müdürleri, ?, şube müdürü ve diğer müdür unvanlarına, ?) atanabilmek için ilgililerin bu unvanlarda ve 5 ve 6 ncı bölgelerde en az iki yıl görev yapmış olmaları gerektiği; ancak, anılan unvanlar dışındaki diğer unvanlarda, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre 3 üncü hizmet bölgesi olarak 5 yıl zorunlu çalışma süresi öngörülen Bolu İli'nde zorunlu çalışma süresini tamamlamayan ve 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında bir özrünün bulunmaması halinde, 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli'ne atanmasının mümkün bulunmadığı; ayrıca mezkur Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi kapsamında ilk görev yerinin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi olması gerekirken boş kadro bulunmaması sebebiyle, aynı maddenin son fıkrası gereğince diğer hizmet (3 üncü hizmet) bölgesine atanan ilgilinin, zorunlu çalışma süresini tamamlamasının akabinde de boş kadro bulunması koşuluyla, 5 ve 6 ncı bölgelerdeki hizmetinin öncelikle tamamlattırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.