Seçim için istifa eden kişinin şahsa bağlı kadrosunun iptal edileceği

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre şahsa bağlı kadroda istihdam edilmekte olan bir personelin milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi halinde bahse konu kadrosunun iptal edilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 298 / 7 Tarih : 09/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 44. sayfa

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre şahsa bağlı kadroda istihdam edilmekte olan bir personelin milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi halinde bahse konu kadronun iptal edilip edilmeyeceği hakkında bilgi talep edilen ilgi dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 6083 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında; ?(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler görevlerine devam ederler. Bunlardan görevlerine devamı uygun görülmeyenler ile kadro unvanı kaldırılan veya değiştirilenlerden Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar bu Kanunla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adına ihdas edilen ekli (III) sayılı listede yer alan Bakanlık Müşaviri kadrolarına; Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlar bu Kanunla Genel Müdürlük adına ihdas edilen ekli (IV) sayılı listede yer alan Müşavir kadrolarına bir ay içinde atanırlar?Ekli (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.? ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; ?Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.? hükmü yer almakta olup, bunlardan 6083 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların her hangi bir sebeple istifa etmeleri halinde kadrolarının iptal edilmiş olacağı ve 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmüne göre ise milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olanlardan adaylığı veya seçimi kaybedenlerin öngörülen sürede müracaat etmeleri halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir göreve atmaları kanuni bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla, bahsedilen durumdaki personelin milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi halinde şahsa bağlı kadrosunun iptal edilmiş sayılacağı değerlendirilmektedir.