Disiplin zezalarına itiraz ve kurulların yetkileri

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra itiraz müessesinin ne şekilde çalışacağı ile disiplin amirleri ve kurullarının yetkilerinin ne olduğu hk. (08/04/2011-6744)


Kanun / Madde(ler) 657 / 126, 128, 135 Tarih : 08/04/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 112. sayfa


6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 113 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 135 inci maddisinde yapılan değişiklikten sonra itiraz müessesinin ne şekilde çalışacağı ile disiplin amirleri ve kurullarının yetkilerinin ne olduğu hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinde; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır."
, 128 inci maddesinde; "Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır."
ve 135 inci maddesinde; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar eklerini kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir."
,
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden;
1) 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "disiplin amirleri" ibaresi ile uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini veren disiplin amirlerinin kastedildiği,
2) Disiplin cezalarını veren disiplin amirlerinin disiplin kurullarının itiraz üzerine verdikleri kararlara uymak suretiyle verilen cezayı hafifletebilecekleri veya tamamen kaldırabilecekleri,
3) Disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının disiplin kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda memurun bu cezaya da itiraz hakkı bulunduğu,
4) Disiplin kurulu kararı üzerine verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın yüksek disiplin kurulunca kabulü halinde bu kararın gözden geçirilerek yeni bir karar verilmesini teminen cezayı veren disiplin amirine intikal ettirilmesi gerektiği,
5) Disiplin cezalarına yapılan itirazların disiplin kurullarınca kabulü halinde disiplin amirlerinin kararların kendilerine intikalinden itibaren 657 sayılı Kanunun 128 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 15 gün içinde kararlarını vermeleri gerektiği,
değerlendirilmektedir.