Sanatçıların idari sözleşme ile göreve başlatılabileceği

Devlet Konservatuarları mezunu olup, Sanat Uygulatıcıları dalındaki branşlardan mezunların stajyer olarak istihdam edilmelerine gerek bulunmadığı, bunların idari sözleşme ile göreve başlatılabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 12 Tarih : 11/11/1987
Kaynak 1 sayılı bülten 17. sayfa

14.7.1970 gün ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinde Genel Müdürlük personeli sayılmış ve a, b ve c bentlerinde sırası ile sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar olarak bir gruplandırma yapılmıştır.

Diğer taraftan gerek anılan kanunun 12 nci maddesinde, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendinde, yukarıda sayılan gruplar dışında stajyerler grubuna ait ücret limiti tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu durumda 4 ncü bir grubun varlığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu grubun stajyerlik süresi sonunda, 1309 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) fıkrasındaki grubu oluşturacağı anlaşılmaktadır. Nitekim aynı kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasındaki "stajyerler staj süresi içinde idari sözleşmeli sanatkarlara ait haklardan yararlanırlar ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar" ifadesi de bu görüşümüzü teyid eder mahiyettedir. Bu durumda .....sayılan lutiye, nota yazım ve piyano akortcusu gibi uygulatıcı uzman memurların hiçbir suretle sanatkar memur olarak istihdam edilemeyecekleri anlaşılmaktadır.

Bu sebeplerle Devlet Konservatuvarı mezunu olup sanat uygulatıcıları dalında branşlardan (Lutiye, nota yazım ve Piyano akort) mezun oldukları ifade edilen memurların stajyer olarak istihdam edilmelerine gerek bulunmadığı ve bunların idari sözleşme ile göreve başlatılabilecekleri sonucuna varılmaktadır.