KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu

2006 KPSS yerleştirme işlemi neticesinde ortaöğretim mezunu Şoför kadrosuna yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan bir adayın, daha sonra 22/01/2007 tarihinde lisans düzeyinden mezun olduğunu belgelendirmesi halinde intibak işlemi ve atamasının iptaline ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 8 Tarih : 28/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 70. sayfa

2006 KPSS yerleştirme işlemi neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine ortaöğretim mezunu olarak Şoför kadrosuna yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan bir adayın, daha sonra 22/01/2007 tarihinde lisans düzeyinden mezun olduğunu gösterir belgeyi ibraz ederek intibakının yapılmasını talep ettiğini belirterek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi uyarınca adayın atamasının iptal edilip edilmeyeceği ile ataması iptal edilmeyecekse intibak işleminin nasıl yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.
Bilindiği üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS'ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilmeleri geçersiz sayılmaktadır.
Ayrıca, lisans mezunu adaylar için yapılan 2006-KPSS/1 Kılavuzunun "1.Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar" başlıklı 1.5 maddesinin ikinci fıkrasında "2004 KPSS'ye ortaöğretim ya da önlisans düzeyinden girmiş adaylardan, 2006-KPSS/1'e başvuru tarihi itibariyle öğrenim düzeyinde değişiklik olanların (lisans düzeyinden bir öğrenim kurumundan mezun olanların) 2004 KPSS sonuçları geçerliliğini yitireceğinden 2006-KPSS/1'e girmeleri gerekir." açıklaması yer verilmiştir. Aynı Kılavuzda 2006 KPSS/1'e başvuru tarihleri olarak (01 Mayıs 2006-12 Mayıs 2006) tarihleri belirlenmiştir.
Mezkur açıklamalar çerçevesinde, 2006 KPSS/1'e son başvuru tarihi olan 12/05/2006 tarihi itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyi olan ortaöğretim düzeyinden KPSS/2'ye girerek Emniyet Genel Müdürlüğü emrine yerleştirilen adayın, söz konusu kadroya atanmasına mani herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12-d maddesinde yer verilen "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet
sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü uyarınca, söz konusu intibak işleminin ancak memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.