4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli olan personelin nakli yapılması halinde aylıksız iznin kesilmesi

Meram EDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken Sendikanızın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan ?????'ın 21/08/2008 tarihinde Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğüne atamasının yapıldığından bahisle bu atama sonrası Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünde göreve başladığında ücretsiz izninin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 18/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 53. sayfa

Meram EDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken Sendikanızın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan ?????'ın 21/08/2008 tarihinde Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğüne atamasının yapıldığından bahisle bu atama sonrası Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünde göreve başladığında ücretsiz izninin kesilip kesilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 24/06/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.
İlgi yazıya konu personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında I sayılı Cetvel'e tabi memur mu, yoksa II sayılı Cetvel'e tabi sözleşmeli personel mi olduğu yazıda belirtilmemiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 nci maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar?..
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
??.
tarihinde başlar." Hükmü yer almaktadır.
Sözleşmeli personelin ise bir Kuruluştan diğerine naklen atanması söz konusu olmayıp, bu şekilde gerçekleştirilen atamalar yeniden atama gibi değerlendirilmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalar ışığında;
- Aylıksız izinli olan bir personel hakkında atama işlemi tesis edilebileceği, aylıksız iznin yapılan atama işleminin ilgiliye tebliğ edilmesine engel teşkil etmediği, ancak bu durumdaki memur personel için yeni görevine başlaması için 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde öngörülen sürelerin aylıksız iznin bitiminden itibaren başlaması gerektiği,
- İster memur, isterse sözleşmeli personel durumunda olsun 4688 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kendilerine aylıksız izin verilen personele, tesis edilen atama işlemi sonucu aylıksız izninin kesilerek yeni görevine başlamasından sonra tekrar aylıksız izin verilemeyeceği
mütalaa edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Başkanlığımız internet sayfasındaki 140 ve 144 numaralı görüşlere bakılabilir.