İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin veril

İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin verilebileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 21 Tarih : 23/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 54. sayfa

KPSS yerleştirmeleri neticesinde Genel Müdürlüğünüz emrine ilk defa 6 ay süreyle sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele sözleşmeleri uzatılmadan yıllık izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yıllık İzin" başlıklı 21 inci maddesindeki; "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünde sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir." hüküm çerçevesinde ilk defa 6 ay süreyle sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.