5289 sayılı Kanunun yayım tarihinde askerde bulunup bilahere memur olanlara bir derece verilemeyeceği

5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5289 / 1 Tarih : 29/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 71. sayfa

15/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5289 sayılı Kanunun anılan tarihte muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; ''457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.'' hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 22.9.1991 tarih ve 458 sayılı "Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile 657 saydı Kanuna eklenen Ek Geçici Maddenin 1 inci fıkrasında "Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabî olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı; 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır." denilmekte ve 5 inci fıkrasında da "Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümlere göre, kazanılmış hak aylığının bir üst dereceye yükseltilebilmesi için ilgililerin 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara göre aylık almakta olmaları veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaları gerekmektedir.
Bu itibarla, 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan ancak daha önce memuriyeti bulunmayan personelin mezkur Kanun hükümden faydalandırılması mümkün bulunmamaktadır.